Agnieszka Banrowska

Pracuje na pograniczu biznesu i nauki w dziedzinie transferu technologii i ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji i pozyskiwania funduszy oraz doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i szkoleniowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z własnością przemysłową oraz zajmuje się wsparciem merytorycznym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, opracowaniem analiz rynków, strategii, planów wdrażania produktów na rynek. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru IP, budowania strategii, rozwoju produktów czy pozyskiwania środków finansowych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, studiów MBA Szkoły Biznesu PW oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań. Pracowała w BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz w największej niezależnej norweskiej jednostce badawczej SINTEF. Obecnie zatrudniona w Fundacji centrum Innowacji FIRE.